استرس به چه معناست؟

هر شک عصبی می تواند استرس آفرین باشد. در حالتهای غم و شادی عمیق فرد جسم خود را فراموش و نیازهای آن را نادیده می انگارد که این دو با هم باعث بیماری های مختلف می گردد.

یک گزارش کوتاه برای شما از عملکرد این مجموعه نشان می دهد که رویکرد جدید مدیریت اطاق اصناف ایران  خواهان عملکرد تاثیر گذار است، تغییر و تحول در کل زمینه ها بسیار مثبت بوده...