پوست سدی که باید از آن محافظت کرد

پوست آئینه تمام نمای درون است.آن زمان که خسته،افسرده،گرسنه یا بیمار هستید،پوست آن را به خوبی نشان داده ودیگران به این مشکلات پی می برند.استادی گفت پوست به عبارتی سطل زباله اندام های دیگر است.حال تصور کنید که هیچگاه شسته ویا خالی نشود؟!

آیا می دانید عوامل مهم در پیری زود رس کدامند؟ 

تابش مستقیم نور خورشید استفاده از الکل وسیگارو داشتن استرس به دفعات ودر معرض آلودگی ها قرار گرفتن مانند  هوای غبار آلود شهرها وکارخانجات که ذرات معلق زیادی را در فضای اطراف پراکنده می کند.