در صورتی که چهره بدون میمیک ( عادت ماهیچه که باعث فرم دادن به پوست می شود ) باشد ولی خطوط دیده شوند پوست دچار چروک شده، البته باید بدانیم سن واقعی برای ایجاد چین و چروک امروزه 60 سالگی است اگر فردی در سنین پایین تر دچار چروک شود رفتار او با پوستش مناسب نبوده.